អំពីយើង

ការរួមផ្សំនូវ បទពិសោធន៍ ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺដើម្បីធានាឱ្យមាន លទ្ធផល ជាផ្លែផ្កា។

តើអ្នកដឹងទេ?

មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, ក្រុមហ៊ុនយើងបាន ដំណើរការអស់រយៈពេល ជាង 6 ឆ្នាំ និងបានសម្រេចនូវ សមិទ្ធិផល ជោគជ័យ មួយចំនួន។

សកម្មភាពរបស់យើង

គោលបំណងរួម

យើងមានគោលបំណងលើកស្ទួយ​ វិស័យកសិកម្ម​ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ សំដៅឲ្យមានកំណើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាកសិករ និងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបំរើដល់ផលិតកម្ម ។

ទំនាក់ទំនង

យើងរីករាយនឹង ទទួលដំណឹង ពីអ្នក!